Податоци за GTIN 05319990088871

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319990088871     
Име на брендот БРАВО мока 200ГР
Име на брендот (латиница) BRAVO moka 200GR
Име на производот КАФЕ
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците РИО ДООЕЛ - СКОПЈЕ
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319990088000
Име на производителот РИО ДООЕЛ - СКОПЈЕ
GLN на производителот 5319990088000
Интерен идентификациски број на производот 575
Статус на производот Корекција на податоците за производот
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
50000000 - Храна/Пијалоци/Тутун

Фамилија: 50200000 - Пијалоци

Класа: 50201700 - Кафе/чај/замена за кафе/чај

Група (brick): 10000111 - Кафе - мелено/во зрна
Декларација на производот (без состојки)
Декларација
Пакувано мелено кафе 200г

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Висина 175 mm
Ширина 92 mm
Длабочина 60 mm
Волумен 0.25 l
Бруто тежина 205 g
Нето тежина 200 g
Нето содржина Мелено пакувано кафе од 200 грама
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Период во кој се гарантира употребливоста на производот 1 годинa
Датум на внес на валидни информации за производот 26/09/2014
Датум кога производот станува достапен 26/09/2014
Датум на последна промена на производот 26/09/2014
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Минимална температура на која производот може да се складира 0 C
Максимална температура на која производот може да се складира 40 C

Состав и алергени

Состојки
Состојки
Печено мелено кафе


Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти