Податоци за GTIN 05319990295965

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319990295965     
Име на брендот Герамин Ликвимин
Име на брендот (латиница) Geramin Likvimin
Име на производот Комбинирано средство за машинско перење и одмастување на чаши и садови 10kg\Combined agent for washing and degreasing of glasses and dishes 10kg
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците МАКОТЕХНА ДОО - БИТОЛА
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319990295002
Име на производителот МАКОТЕХНА ДОО - БИТОЛА
GLN на производителот 5319990295002
Статус на производот Корекција на податоците за производот
Карактеристики  
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
47000000 - Средства за хигиена и чистење

Фамилија: 47100000 - Средства за чистење/одржување на домаќинства

Класа: 47101600 - Средства за одржување/чистење на домаќинствата

Група (brick): 10000397 - Помошни производи за чистење и одржување на хигиената
Декларација на производот (без состојки)
Декларација
Ефикасно и брзо ги остранува остатоците од храна, ги полира садовите и врши дезинфекција на истите во самиот процес на перење. Содржи висок процент на површински активни материи, што ова средство го прави екомомично и многу ефикасно за машинско перење на садови и чаши. Се продава во туби од 10 килограми.
Во редовна употреба се растворува во вода, односно истиот се користи како раствор со процент на застапеност од 2% до 3%, зависно од потребата, односно конкретната намена.

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Период во кој се гарантира употребливоста на производот 2 години
Датум на внес на валидни информации за производот 07/07/2016
Датум кога производот станува достапен 20/04/2016
Датум на последна промена на производот 18/04/2021
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Упатство за складирање/користење
Упатство за складирање/користење
Да се чува на суво и темно место, подалеку од сончева светлина и замрзнување
Keep on dry and dry place. Do not expose on sun light and keep off freezeng


Упатство за подготовка на производот
Подготовка
Средство за перење, одмастување и дезинфекција на работни површини и опрема, тоалети, кујни и подови во прехрамбена индустрија, ресторани, училишта и медицински простории. Станува збор за комбиниран течен детергент во форма на безбојна, концентрирана суспензија. Комбиниран течен препарат, изработен на база на деривати на незаситени јаглеводороди, инхибитори против корозија, емулгатори, тензиди и средства за дезинфекција.
Станува збор за течна, безбојна, концентрирана суспензија. ГЕРАМИН ФД – 18 се употребува со растворање со вода во сите соодноси, во концентрации соодветни на конкретната намена. Се продава во туби од 10 килограми и во буриња од 200 килограми. Во редовна употреба се растворува во вода во сооднос од 1:1 до 1:5

Состав и алергени

Состојки
Состојки
Анјонски ПАС, Не-Анјонски ПАС, Активни пенливи компоненти, Натриум Хидроксид 1%


Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти

  
  • Герамин Политура Средство за нежно чистење на дрвени површини 10kg

  • Герамин Планкт плус Комбинирано средство за машинско плакнење на чаши и садови 10kg

  • Герамин ЛАНТЕК Комбинирано течно средство за одмастување и помачкување на транспортни ленти во прехрамбената индустрија 10kg

  • Герамин Ликвимин Комбинирано средство за машинско перење и одмастување на чаши и садови 10kg

  • Герамин ЛЕНТЕК плус Комбинирано течно средство за одмастување и помачкување на транспортни ленти во прехрамбената индустрија 12kg

  • Герамин ПК - 650 Комбинирано средство за машинско и рачно перење и одмастување во прехрамбената индустрија 10kg

  • Герамин СТ 20 Комбиниран течен детергент за перење, одмастување и дезинфекција 10kg

  • Герамин ФД 18 Комбинирано средство за одмастување во прехрамбената индустрија 10kg

  • Герамин ФД 40 Комбиниран кисел течен производ за перење и дезинфекција на молзни уреди и разладни уреди 12kg

  • Лактосепт Комбиниран алкален детергент 12kg