Податоци за компанија

Име на компанија (провајдер на податоци) ФОБАС КОМПАНИ ДОО - СКОПЈЕ
GLN на компанијата ( провајдер на информации) 5319990648006

Контакт лице Орхан Тахири

Контакт телефон 078/353-605

Email fobascompani@t-home.mk; info-fobas@fobascompany.com.mk

Web www.fobascompany.com.mk#http://www.fobascompany.com.mk#

   
Опис

“Fobas Company” е основана во 1995 год. а самиот објект е изграден во 1999/2000 год. Лоцирана е во индустриската зона во Маџари - Скопје. Дејноста на нашата компанија е увоз, извоз и дистрибуција на големо и мало на средствата за домашна и лична хигиена: забни пасти, шампони за коса, купки, креми за лице, - за домашна хигиена (течни средства за миење садови, средства за одржување на хигиена во купатила, средства за подни површини, омекнувачи за алишта, - декоративна козметика (сенки за очи, маскари, кармини), како и производи за нега на коса - боја за коса, регенератори, масла за коса, бланшеви, восоци за коса и силиконски капки. Присутни сме на целокупната територија на Македонија, Косово и Албанија (на Косово и во Албанија нашата компанија има сопствени филијали). “Fobas Company” е сопственик на модерно уреден магацин со површина од 1650 M2, со одличен изложбен и канцелариски простор од 300 M2, стручни продавачи и разработена комерција, со сопствен возен парк, амбулантно доставување на робата до купувачите. Генерални застапници сме и на неколку странски фирми. Исклучително важен момент за нашата компанија е мигот кога создадовме свој производствен систем во 2004 год. Производствениот капацитет резултира со луксузни машини во систем - од полнење до финален производ. Произведуваме детски шампони, семејни шампони за коса, течни сапуни за раце, средства за миење садови, за чистење на санитарии, за стаклени површини (рефил и со пумпа), за подни површини и средство за чистење на теписи и мебел штоф. Целокупната наша производствена колекција е насловена под едно единствено име “Clean” - и веќе го пронаоѓа својот пат до купувачите. “Fobas Company” бележи евидентен квалитетен развој, а за тоа е доказ реализацијата на целите кои се пред неа. „Fobas Kompani" - është themeluar në vitin 1995, ndërsa vetë objekti aktual është ndërtuar në vitet 1999/2000. Gjendet në zonën industriale në Maxhari - Shkup. Aktiviteti i kompanisë është eksport - import, dhe distribuim me shumicë e pakicë të artikujve për higjienë shtëpiake dhe personale: pastë dhëmbësh paste rroje, shampo flokëve, shampo për vaska, kremra për fytyrë e gjymtyrë, për higjienë shtëpiake artikuj të lëngshëm për larjen e enëve, artikuj për realizimin e higjienës, solucione për dysheme, për sipërfaqe xhami, zbutës për rroba (veshje), kozmetikë dekorative - zbukurimi (hije për sy, buzëkuq, rimel etj.), si dhe prodhime për trajtimin e flokëve, gjenerues, vaj'ra flokësh, zbardhues, dyllra për flokë dhe silikone etj. Jemi të pranishëm në tërë teritorin e Maqedonis, Kosovës dhe në Shqipëri. Kompania jonë operon me degët e saj. „Fobas Kompani" ushtron aktivitetin në pronën e saj prej 4000m2, ku përfshin depo modeme me sipërfaqe 1650m2, expoze të shkëlqyer dhe ambiente zyrash bashkëhore me një sipërfaqe pre 300m2. Shitës profesional, komercializëm të avancuar, automjete, fumizim ambulantor të mallit deri tek blerësi. Jemi përfaqësues gjeneral të disa firmave të huaja. Momenti i rëndësishëm për kompanin është krijimi i sistemit tonë të prodhimit në vitin 2004. Kapaciteti dhe asortimenti i prodhimit realizohet me makineri moderne (bashkëhore) të vendosura në proces zinxhir e që realizojnë produktin deri në prodhimin e ambalazhimin final. Prodhojmë shampo për fëmije, shampo familjare për flokë, sapunë të lëngët, artikuj për larjen e enëve, solucione për larje sanitare, për sipërfaqe xhami, për sipërfaqe dyshemeve, solucione për larje tapete, sixhade dhe shtresave (mbulesa të divaneve). Koleksioni ynë i prodhimit komplet është i titullar nën një emërtë vetëm „Clean" dhe e gjenë rrugën e tij drejt blerësve. „Fobas Komapni" shënon kvalitet zhvillim evident për këtë dëshmi është realizim i qëllimeve të cilat janë para neshë. “Fobas Company” has been established in 1995 and object itself was built in 1999/2000. It is located in the industrial zone in Madzari - Skopje. The activity of our company is import, export and wholesale and retail distribution of household and personal cleaning agents: toothpastes, hair shampoos, face care creams, - household hygiene (dish washing liquid agents, bathroom cleaners, floor cleaning agents, cloth softeners, decora¬tive cosmetics (eyeshade, mascaras, lipsticks) as well as hair care products, hair - condi¬tioners, hair oils, bleaches, hair-wax and silicone drops. We occupies the entire territory of Macedonia, Kosovo and Albania (our company has its own branch - offices in Kosovo and Albania). “Fobas Company” has been an owner of modern arranged warehouse in an area making 1650 m2, perfect showground and offices making 300 m2, skilled salesman and tried and tested commerce, own vehicle fleet, ambulant delivery of the goods to the buyers. We have also been general representatives of several foreign companies. The most significant moment for [ our company makes the moment of making our own production system in 2004. The production capacity I results in luxurious machines being set up in a system starting from filling to the final products. We also produce j shampoos for children, family hair shampoos, liquid hand soaps, dish washing agents, sanitary facilities I cleaners, glass cleaning agents (refill and with a pump), floor cleaners and carpet, furniture clothing agent, j Our whole production program has been named under one sole name “Clean” which has already found its I way to the buyers. “Fobas Company” marks down an evident and qualitative development which proofs the i realization of the goals being in front of her.   Најнови производи од компанијата

Сите производи од компанијата (56)