Податоци за GTIN 05310265000338

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05310265000338     
Име на брендот Power Fresh
Име на брендот (латиница) Power Fresh
Име на производот концентрирано средство за миење на садови камилица 900 ml\koncetrat sulucion për larjen e enëve kamomilë 900 ml\concentrate dishwashing detergent chamomile 900ml
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците ФОБАС КОМПАНИ ДОО - СКОПЈЕ
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319990648006
Име на производителот ФОБАС КОМПАНИ ДОО - СКОПЈЕ
GLN на производителот 5319990648006
Статус на производот Додаден за прв пат
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
47000000 - Средства за хигиена и чистење

Фамилија: 47100000 - Средства за чистење/одржување на домаќинства

Класа: 47101600 - Средства за одржување/чистење на домаќинствата

Група (brick): 10000636 - Средства за рачно миење на садовите
Декларација на производот (без состојки)
Декларација
Концентрирано средство за миење на садови е формулирано на база на специјално одбрани биоразградливи површинско-активни метерии со висок квалитет. Во својот состав не содржи полифосфати.

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Волумен 900 ml
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Период во кој се гарантира употребливоста на производот 3 години
Датум на внес на валидни информации за производот 20/10/2015
Датум кога производот станува достапен 20/10/2015
Датум на последна промена на производот 20/10/2015
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Упатство за складирање/користење
Упатство за складирање/користење
Од концентрираното средство за садови се ставаат 5-10 мл. во водaта за миење на садови. Се мијат на вообичаен начин. Бришењето не е потребно. После секое миење на садовите, рацете да се измијат со чиста вода.


Состав и алергени

Состојки
Состојки
15 % -30 % анјонски површинско активни материи, <5% нејонски површинско активни материи, <5% амфотерни површинско активни материи. глицерин. лимонска киселина. натриум хлорид, конзерванс. метилхлоризотиазолинон, 2-метил-2Н- изотиазол. парфем, 2-тер-бушлциклохексил ацетат. хексил салицилат, бензил ацетат. кзоамил салицилат, 3-метил-4-{2.6.6-триметал- 2-циклохексен-1 -ил)-3-6утен-2-он, С.1.19140,42090


Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти